Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 20. péntek, Tivadar

Ökomentikus imahét 2017

2017január1510:00
»
2017január2219:00

Kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket (2 Kor 5,14–20)

Az Ökomenikus Imahét 2017. január 15-22 között lesz. Az imahét anyagát a németországi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

A országos ünnepi nyitó istentisztelet a

 • Kálvin téri református templomban lesz 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond Szent beszédet és igét hirdet Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.

A 2017-es ökumenikus imahét témája

Amikor a német nemzeti elôkészítô bizottság 2014 ôszén először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő hangsúlynak kell lennie. Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő reformáció fő témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek.

Végül Ferenc pápa 2013-as Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli buzdítása szolgáltatta az idei év témáját ezzel az idézettel: „Krisztus szeretete szorongat minket”. Ezzel az igeverssel (2Kor 5,14) és a korintusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését figyelembe véve fogalmazta meg a német bizottság a 2017-es ima- hét témáját.

A bibliai szövegrész: 2Kor 5,14–20

Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy- hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békél- tetés igéjét.” (19. vers)

Isten cselekedetének eredményeként az ember, aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel is hirdesse ezt a megbékélést: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket” (14. vers). „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (20. vers). A textus hangsúlyozza, hogy nincs megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. A megbékélés követei az Ő nevében szintén arra hívattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé nem önmagukért, hanem Krisztusért élnek, aki meghalt értük.

A nyolc nap és az istentisztelet

Az ige, 2Kor 5,14–20 alapján fogalmazták meg a nyolc nap témáit. Ezek az egyes versek teológiai mondanivalójára utalnak:

1. nap: Egy meghalt mindenkiért (vasárnap)

2. nap: Többé ne önmaguknak éljenek (hétfő)

3. nap: Ne csak test szerint tekintünk egymásra (kedd)

4. nap: Minden régi elmúlt (szerda)

5. nap: Minden újjá lett (csütörtök)

6. nap: Isten megbékéltetett önmagával (péntek)

7. nap: A békéltetés szolgálata (szombat)

8. nap: Megbékélés Istennel (vasárnap)

Az a tény, hogy Isten Krisztusban megbékéltette önmagával a világot, a legelsô és legfontosabb ok az ünneplésre az ökume- nikus istentiszteleten. De az istentiszteletnek bûnünk megval- lását is magában kell foglalnia, mielôtt az ige hirdetését hall- juk, és Isten megbocsátásának mély kútjából merítünk. Csak így tudunk majd tanúskodni a világnak arról, hogy lehetséges a megbékélés.

ÚJBUDA – XI. KERÜLET ÖKOMENIKUS ALKALMAI

2017. január 16. hétfő 18:00 – Többé ne önmaguknak éljenek

A kelenföldi evangélikusok 2017-ben nemcsak a reformáció 500. évfordulóját, de templomuk szentelésének 89. évfordulóját is ünneplik. A vasárnapi istentiszteletek mellett, hétköznapi gyülekezeti csoportjaikba is nagy szeretettel és nyitottsággal várnak mindenkit: kismamakör, bibliaórák, férfikörök, női kör, ifjúsági körök, konfirmációs előkészítő, ének és zenekar, színjátszókör. A budavári evangélikus gyülekezettel közös cserkészcsapatuk őrsgyűléseinek is otthont adó gyülekezeti termek is az épületkomplexum részei. Minden vasárnap és nagyünnepeken 9 órakor a farkasréti ökumenikus templomban is tartanak istentiszteleten. Egyéb részletek honlapjukon, Facebook-oldalukon. Erős vár a mi Istenünk!

2017. január 17. kedd 18:00 – Ne csak test szerint tekintünk egymásra

A külső-kelenföldi református gyülekezet karakterét tekintve sokszínű, nyitott, befogadó evangéliumi közösség. Céljuk az, hogy a gyülekezet “akadálymentes” legyen minden generáció, és ezzel együtt mindenféle háttérből jövő ember számára, azaz, mindenki részére igyekeznek a gyülekezet felé kapcsolódó pontot biztosítani. A gyülekezet életében egyszerre van jelen a hagyomány, a modernitás, egyszerre határozzák meg önmagukat reformációs örökségükhöz, ezzel együtt keresik a mai kor kihívásai között a saját indentitásukat. Hozzájuk tartozik még Farkasrét, mint a gyülekezet ottani campusa.

2017. január 18. szerda 18:00 – Minden régi elmúlt

1920-ban alakul meg a kelenföldi Templomépítő Egyesület. A leányiskola tornatermében tartják a vasárnapi szentmiséket. 1930-ban Dr. Takách Jánost bízzák meg a plébánia megszervezésével. 1930-ban áldja meg Dr. Mészáros János érseki helytartó az elkészült templomot (163 m2). Ugyanezen évben jön létre az egyházközség részben a ciszterci, részben a tabáni plébánia területéből. 1931-ben kultúrház létesül. 1933-ban önálló lelkészség, 1937-ben plébánia lesz. 1940-ben gyűjtést kezdenek a Dr. Irsy László által tervezett új, 3000 hívő befogadására alkalmas templom építésére. A tervet a háború meghiúsítja. 1945-ben a megrongált templomot helyreállítják. 1948-ban megvásárolja a plébánia a XI., Bartók Béla út 149-151. sz. a. ingatlant kisegítő kápolna (176 m2) és sekrestyés lakás céljára. A liturgikus teret a templomban 1970-ben alakítják ki. 1994-ben készült el a mai templom és kolumbárium. 1997-től a templom melletti telken a kolumbárium tovább bővül.

 • Vendéglátó: Szent Gellért plébánia
 • Helye: 1115 Bartók B. út 149.
 • Házigazda: Forgács Alajos, plébános
 • Prédikál: Molnár Sándor
 • Honlap: szentgellert.plebania.hu
 • E-mail: forgacs@hcbc.hu

2017. január 19. csütörtök 18:00 – Minden újjá lett

A baptista felelkezet a reformáció úgynevezett 3. ágához tartozó közösség. A Budai Baptista Gyülekezet 1924-ben alakult, a jelenlegi Alsóhegy utcai óvoda helyén lévő egyszerű lakóépületben, ahol egy baptista árvaház működött. A mostani imaház épületét 1965-ben vehettük birtokba. Vasárnaponként élet tölti be az imaház termeit, ahol a gyülekezet tagjain kívűl rokonok, barátkozók is jelen vannak. Így körülbelül 140-en vagyunk, korosztályilag vegyesen: gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek. Gyülekezetünk tagja az lehet, aki elfogadta Jézus Krisztust, Isten Fiát személyes megváltójának, hitét megvallotta, és azt önként vállalt bemerítkezéssel megpecsételte Isten és a gyülekezet színe előtt.

 • Vendéglátó: Budai Baptista Gyülekezet
 • Helye: 1118 Budapest, Alsóhegy u. 38.
 • Házigazda: Kulcsár Tibor, lelkész
 • Prédikál: Dr. Blázy Árpád, evangélikus lelkész
 • Honlap: budaibaptista.hu
 • E-mail: info@budaibaptista.hu

2017. január 20. péntek 10:00- 12:00 – Isten megbékéltetett önmagával (50+, nyugdíjas)

A Fővárosban letelepedett ciszterci rend 1912-ben kezdi meg a tanítást a Szent Imre Gimnáziumban. Az esztergomi főhatóság megbízza a rendet a tabáni plébánia területéből kihasítandó plébánia megszervezésével. Megalakul 1917-ben exposituraként a Kisegítő Kápolna Egyesület. Kelenföldi Nagyboldogasszony Plébánia néven 1923-ban jön létre a plébánia. 1924-re elkészül a Villányi út 3. sz. alatti telken a plébániaház és az ideiglenes Nagyboldogasszony templom. Dr. Wälder Gyula egyetemi tanárt bízzák meg a végleges templom tervének elkészítésével úgy, hogy a templom bal oldalán a gimnázium, jobb oldalán a rendház is helyet kapjon. A gimnázium 1927–29-ben készül el. 1930-ban, a Szent Imre jubileumi év alkalmával a kerületet Szentimrevárosnak nevezik el, ami a plébánia nevébe is belekerül. Szent Imre tiszteletére szenteli fel a barokk stílusú templomot (921 m2) 1938-ban, Szent Imre napján Serédi Jusztinián hercegprímás. A régi, kis templomot lebontják. A rendház felépítését a háború meghiúsítja. A nagy lélekszámú plébánia lelkipásztori munkájának eredményesebb végzésére 5 kisegítő kápolnaigazgatóság alakult. – 1950-től az esztergomi főegyházmegye papsága látja el a plébániát. A plébániaépület a ciszterci rend tulajdon . A templomot 1972–75 között belsőleg, 1976–79 között külsőleg felújították. A plébániát 1989-től ismét a ciszterciek látják el. A templom 15 704. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel.

 • Vendéglátó: Ciszterci Szent Imre Egyházközség
 • Helye: 1114 Budapest, Himfy u. 9. (Plébánia!!!)
 • Házigazda: Urr Ipoly és Tölgyesi Alberik, szerzetesek
 • Prédikál: Urr Ipoly és Tölgyesi Alberik
 • Honlap: szentimre.church
 • E-mail: iroda@szentimre.hu

2017. január 20. péntek 18:00-20:00 – Isten megbékéltetett önmagával (ifjúsági))

Őrmezei, mert… szeretjük Őrmezőt! Itt élünk, talán még csak pár napja, hete, vagy már évtizedek óta. Városrészünk összeköt, s közös érdekünk, hogy szépüljön, épüljön. Hogy biztonságos legyen és tiszta. Hogy ne lakjunk itt csupán, hanem éljünk is. Ehhez az élethez szeretnénk hozzájárulni lehetőségeink szerint. Református, mert…a Magyarországi Református Egyházon belül élünk, szolgálunk, valljuk meg hitünket. Misszió, mert… küldetésben vagyunk. Küldöttnek lenni annyit jelent, mint jól és helyesen képviselni azt, aki minket elküldött. Így törekszünk együtt – minden gyengeségünk ellenére -, egyre inkább Krisztusivá válni, hogy méltók legyünk Róla neveztetni. Gyülekezet, mert… igazi közösség, család szeretnénk lenni. Ezen munkálkodunk Krisztus evangéliumában minden napon, minden egyes vasárnap vagy hétközi alkalmunkon. Olyan nagycsalád szeretnénk lenni, akinek érdemes mindig összegyülnie, együtt hordozni egymás terheit és örömeit.

 • Vendéglátó: Örmezei Református Egyházközség
 • Helye: 1112 Budapest, Kérő utca 14.
 • Házigazda: Faragó Dávid, református lelkész
 • Prédikál: Dalmai Patrik, rk. teológus hallgató
 • Honlap: ormeze.webnode.hu
 • E-mail: reformezo@gmail.com
LEGFRISSEBB
×

Garázsvásár  

2018május1209:00
»
2018május1214:00

Adok-veszek, csere-bere a Kelenvölgyi Közösségi Ház kertjében