Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 5. csütörtök, Aurél

Pályázatok - KVK - homlokzatfelújítás

Ajánlattételi felhívás a Bartók Béla út 6., 8., 11-13., 25., 37. számú társasházak homlokzatfelújítási tervének elkészítésére - 2010-04-28

Pályázat címe: Ajánlattételi felhívás a Bartók Béla út 6., 8., 11-13., 25., 37. számú társasházak homlokzatfelújítási tervének elkészítésére

 

 

Megjelenés dátuma: 2010-04-28

 

 

Beadási határidő: Lejárt

 

 

Pályázatot kiíró: Újbuda Főépítésze

 

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS


Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 6., 8., 11-13., 25., 37. számú társasházak homlokzatfelújítási tervének elkészítésére

 

1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax száma:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Tel: 1/3724633, fax: 1/3724640
E-mail: schreffel.janos@ujbuda.hu, bodis.csaba@ujbuda.hu

2./ A beszerzés tárgya: Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 6, 8, 11-13, 25, 37. számú társasházak homlokzatfelmérése, digitalizálása és a homlokzatok felújításához szükséges a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben meghatározott tartalmú építési engedélyezési tervdokumentáció (építési engedélyezési eljáráshoz szükséges példányszám + 4 példány)  elkészítése, az érintett portálok felújításának, átalakításának kiviteli tervei (5 pld.), valamint a szükséges hatósági és tervtanácsi egyeztetések elvégzése, dokumentálása. Elvégzendő továbbá a tervezési szakaszt megelőző levéltári kutatás, a fellelhető tervrajzok és leírások dokumentálása, valamint helyszínen végzett homlokzati feltárás szükséges az eredeti homlokzati színezés megállapítására. A levéltári kutatás és helyszíni feltárás eredményeként megállapított eredeti homlokzati szín(ek) alkalmazandó(k) a tervezés során.

3./ A szerződés meghatározása, amire az ajánlatkérés irányul: tervezési szerződés.

4./ Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő (legfeljebb) 60 nap.
A teljesítési határidő alatt a nettó tervezési időtartam értendő, amelybe az építési engedélyezési eljárás időtartama nem számít bele. Ezen időtartam alatt a teljesítési határidő nyugszik.

5./ A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Zsombolyai út 5. II. emelet Főépítészi Iroda.

6./ Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat. Részszempontok:
tervezési díj  súlyszám: 70
tervezési határidő súlyszám: 30
Az ajánlatok elbírálása külön-külön, épületenként történik. Legalább öt ajánlattevő esetén egy pályázó csak egy épület tekintetében nyilvánítható nyertesnek. Amennyiben a bírálati szempontok alapján a pályázó több épület esetében is nyertes lenne, úgy azok közül a legmagasabb értékű ajánlata nyer. A további épületek tekintetében a második legjobb ajánlatot tevő pályázó nyer.

7./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok résszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10-ig terjed.

8./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 7. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: a (bírálati) résszempontok értékelése arányosítással történik. Ennek során az egyes ajánlatok résszempontonkénti tartalmi elemei az adott résszemponton belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi pedig ehhez viszonyított arányban csökken. Az egyes résszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott résszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult összesített súlyozott pontszám kerül összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti.

9./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a felmérési és építési engedélyezési tervdokumentáció leszállításakor, valamint az engedélyezési tervdokumentáció illetékes építési hatósághoz történő benyújtásakor 1 db rész-számla (tervezési díj 60%-a); és a kiviteli tervdokumentáció leszállításakor 1 db végszámla (tervezési díj 40%-a) nyújtható be az igazolt teljesítést követő 30 napon belüli átutalással.

10./ Az alkalmassági követelmények:
Az ajánlattevőnek igazolnia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát É1 építész tervezői jogosultságának bemutatásával, valamint az előző 2 naptári év jelentősebb homlokzatfelújítási tervezési munkák - amelyek levéltári kutatással, helyszíni feltárással készültek - és referencia igazolás bemutatásával.

11./ Az ajánlattételi határidő: 2010. május 17. 12.00 óra
Az ajánlatot postán (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) vagy személyesen (Budapest, Zsombolyai út 5. II. emelet Főépítészi Iroda) lehet benyújtani a megadott beadási határidőig folyamatosan.
A borítékon kérjük feltüntetni a következőt: "Homlokzatfelújítás Bartók Béla út".

12./ Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2010. május 17. 12.00 óra, Budapest, Zsombolyai út 5. II. emelet Főépítészi Iroda

13./ A szerződéskötés tervezett időpontja: a borítékbontást követő 30. nap

14./ Az ajánlat beadásának nyelve: magyar

15./ Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
Nem lehet tárgyalni. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

16./ Egyéb információk: 
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Tervezői jogosultságot igazoló dokumentum
- Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása
- Referencia adatlap
A kért igazolások hitelesítés nélküli másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja a szerződés teljesítésére az ajánlattevőt, ha vele  szemben az ajánlattételi felhívásban meghatározott bármely alkalmatlansági ok áll fenn.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat forintban, "nettó + általános forgalmi adó" formában, kell feltüntetni.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.

17./ Az ajánlat megküldésének napja: 2010. április 22.

 

Budapest, 2010. április 22.  


Schreffel János
főépítész

Tisztelt Építész kollégák!

A  Bartók Béla úti homlokzatfelújítási tervekre vonatkozó ajánlattételi felhívással kapcsolatban beérkezett kérdésekre az alábbi - az ajánlattételi felhívást értelmező -  válaszokat adjuk:

 

1. A homlokzatfelújítási terveket csak az utcai homlokzatokra kell elkészíteni. Ez a Bartók Béla út 8 sz. épület esetében - melynek a Budafoki útra is van homlokzata - csak a Bartók Béla úti homlokzatot, a Bartók Béla út 11-13. sz. saroképület esetében pedig a  Bartók Béla úti és az Orlay utcai homlokzatot is jelenti.


2. A tetősík felújítása sem része a homlokzatfelújításnak, kivéve a tetősíkból kiemelkedő függőleges vakolt épületrészeket, mivel ezek a falfelülethez tartoznak.


3. Nem áll rendelkezésre faanyagvédelmi szakvélemény, tetőfelmérést nem kell végezni.


4. Villámvédelmi tervet nem kell készíteni.


5. A kémények felújítása nem része a feladatnak.


6. Az antikvárium neonja nem áll védelem alatt.


7. A homlokzatfelújításnak ki kell terjednie a az ablakok visszaállítására, ill. a redőnyök helyreállítására is, de az érintett albetétek belső felújítására már nem a tervezési feladat része.


8. Nem áll rendelkezésre hibafelvételi jegyzőkönyv, annak elkészítését a felmérés részének kell tekinteni.


9. A kapualjak helyreállításának megtervezése csak a homlokzatot érintő részeken szükséges.


10. Az eredeti nyílásrend és anyaghasználat szerinti portálokat kell helyreállítani.


11. Állványterv készítése nem szükséges.


12. Az ajánlatkérés a teljes utcai homlokzat engedélyezési tervének elkészítésére és a kiviteli portálterv elkészítésére vonatkozik.


13.Az ajánlattételi felhívásban  az alkalmassági követelmények között szerepel az előző két naptári év jelentősebb homlokzatfelújítási tervezési munkáinak referenciaigazolással történő bemutatási kötelezettsége. Ugyancsak a felhívásban szerepel, hogy "az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja  a szerződés teljesítésére az ajánlattevőt, ha vele szemben az ajánlattételi felhívásban meghatározott bármely alkalmatlansági ok áll fenn."
Fentiek alapján a referencia hiánya az elmúlt két év vonatkozásában kizáró oknak minősül.


14. A portálok kiviteli terveihez a cégfeliratok tervei is hozzá tartoznak.


15. A kiviteli terveknek árazatlan költségvetést is tartalmazniuk kell, ez értelemszerűen csak a portálokra és a cégfeliratokra vonatkozik.


16. A homlokzatfelújítás engedélyezési terveinek építtetője az adott társasház lesz, a tervek benyújtását a tervezőtől kérjük.


17.A referenciaigazolás alatt a megrendelő által kiadott, az elvégzett munka főbb ismérveit tartalmazó igazolást értjük.

 

Schreffel János
főépítészTisztelt Építész Kollégák!
 
Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban újabb kérdések érkeztek hozzánk, melyre adott válaszainkat az alábbiakban olvashatják:


1. A teljes homlokzatra vonatkozóan olyan szintű felmérési tervet várunk, amely a tervező számára megalapozza az építési engedélyezési terv elkészítését, tehát a felmérési terv részletességéről a tervező (ajánlattevő) önállóan dönt.


2. A homlokzaton megjelenő síkból kiugró épületelemekről nem szükséges falmetszetet készíteni.


3. Az ajánlatban szereplő nettó tervezési időbe a szakhatósági, és tervtanácsi egyeztetések, stb. nem számítanak bele.


4. Az ablakok visszaállítása alatt az esetlegesen az eredetitől eltérő anyagúra, osztásúra és esetleg színűre cserélt ablakok visszaállítását értjük (pl. eredetileg fa ablak műanyagra történt cseréje esetén).


5. A homlokzati kapuk helyreállítása alatt elsősorban színezést, valamint azok rongálódott, sérült elemeinek felújítását értjük.
 
Schreffel János
főépítész


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás