Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 21. vasárnap, Dániel, Daniella

Pályázatok, szerződések - KVK - üres nem lakás helyiségek bérbeadása

Pályázat az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására - 2012-06-22

A letölthető szerződések az egyes pályázati kiírások mellékletei. Ezeket a kiírt pályázatokból lehet elérni.

 

Pályázat címe: Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tárgyában

 

Megjelenés dátuma: 2012-06-22

 

Beadási határidő: Lejárt

 

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tárgyában.

A pályázatra kiírt helyiségek címét, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát, megtekintésük időpontját a pályázati kiírás mellékletét képező táblázat

tartalmazza.

    A pályázat benyújtási határideje: 2012. július 25. (szerda) 12 óra
    
    A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
    Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.
   
A pályázati biztosíték összegét, mely a megajánlott havi bérleti díj háromszorosa a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni az Önkormányzat 11784009-15511001-10060005 számú számlájára, a közlemény rovatba be kell írni "KVK helyiségpályázat". A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Befizetési csekk, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető.

   
1.    A pályázat a kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban. A borítékra rá kell írni: "KVK helyiségpályázat". A pályázati laphoz mellékelni kell:
- az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
- a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
- esetleges referenciák,
- igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

2.    Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul a licit léptéke a havi bérleti díj 10 %-a.
       A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal, hiteles aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat.

3.    Nem lehet pályázó az
a)    aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b)    aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c)    a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
   
   
4.    A pályázat érvényességének szempontjai:
a)    A pályázati lap pontos kitöltése. A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.
b)    A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.

5.    Az elbírálás szempontjai:
a)    Minden meghirdetett helyiség tekintetében – függetlenül attól, hogy a kiírásban meghatároztuk-e az elsődlegesen ajánlott profilt – előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Kulturális Városközpont szellemiségébe illeszkedő tevékenységet kívánnak folytatni.
b)    Amennyiben kulturális célú tevékenységet kíván megvalósítani, további fontos szempont az egyediség, a kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolat, a forgalmazott termékek márkaneve (brandek), az elmúlt öt évben folytatott tevékenység, illetve az ezen a területen szerzett működési tapasztalat.

6.    A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett havi bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.
   
7.    Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.
   
8.    Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

9.    Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

10.    A pályázati kiírás, valamint a benyújtott pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig visszavonható.
   
11.    A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
 
Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-310 (Sz. Lukács Éva osztályvezetőtől) és a 3811-311 (Czetőné Szűcs Zsuzsa előadótól) kapható.

Budapest, 2012. június 20.

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester


Melléklet:
- táblázat a helyiségek listájáról

- pályázati lap

- bérleti szerződés
- 41/2001 számú önkormányzati rendelet (itt letölthető)
- 38/2009 számú önkormányzati rendelet (itt letölthető)


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy