Kultúra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 13. csütörtök, Antal, Anett

Konzultáció a KVK-ról - Kérdések és válaszok

Újbuda Önkormányzata az Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázati felhívással kapcsolatban konzultációt tartott azoknak a nonprofit és civil szervezeteknek, amelyek élni kívánnak a pályázati lehetőséggel.
A felmerülő kérdéseket és a rájuk adott válaszokat itt olvashatják.

A mini-projektek megvalósítása során elszámolható-e megbízási szerződéssel, nem munkavállalóként foglalkoztatott külső munkaerő munkabére és annak járulékai?

Igen. „Az „ÚTMUTATÓ Közvetítő Szervezetek Működési Kézikönyvének készítéséhez városrehabilitáció keretében” c. dokumentum 1.1. 2 pont alapján a program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató

„Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6).

Egy Címzett nyerhet-e két vagy több pályázat keretében, ha a mini-projektek összege együttesen teszi ki a címzettenként adható maximum 3.000.000,- Ft támogatást?

Igen.

Több fordulós pályázati kiírás esetén pályázhatnak-e olyan civil szervezetek, amelyek már első körben nyertek támogatást, azonban a támogatási összeg nem érte el a 3.000.000,- Ft-ot, és a már előzőleg megítélt támogatással együtt sem haladja meg azt?

Igen. Az "ÚTMUTATÓ Közvetítő Szervezetek Működési Kézikönyvének készítéséhez városrehabilitáció keretében" c. dokumentum 1.1.4 pontja értelmében a Közvetítő Szervezetnek ügyelnie kell arra, hogy ha több kiírást is tervez, amelyek közül egy Címzett több esetben is jogosult pályázni, akkor Címzettenként az elnyerhető összeg nem haladhatja meg a Programalap összegének 20%-át, de maximum 3 millió Ft-ot.

A bírálóbizottság tagjainak kiléte nyilvánosságra hozható-e, illetve nyilvánosságra kell-e hozni?

Az értékelők neve nem hozható nyilvánosságra.

A pénzügyi elszámolásra kiírt 30 napos határidő után mennyi idő van a hiánypótlásra, és annak mi a menete?

Az "ÚTMUTATÓ Közvetítő Szervezetek Működési Kézikönyvének készítéséhez városrehabilitáció keretében" c. dokumentum 3.3 pontja értelmében a mini-projekt elszámolására egy összegben kerül sor. Az elszámolást igazoló dokumentumok legkésőbb a "mini-projekt" megvalósítását követő 30 naptári napon belül nyújthatók be. Az elszámolást igazoló dokumentumokat a Közvetítő Szervezet 30 napon belül ellenőrzi és fogadja el. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum elfogadását követően 15 napon belül utalja át a támogatásból fennmaradt részt. A 30 napos határidőbe az esetleges hiánypótlásnak is meg kell történnie, de a hiánypótlás ideje a 30 napot függeszti.

Mely összegű számlák és teljesítések mellé kell mindenképpen szerződés, megrendelés? (200.000,- Ft fölött?)

Minden számlát a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai c. dokumentum 6.2 fejezetében foglaltaknak megfelelően szükséges alátámasztani. (A PERSZ elérhető az NFÜ honlapjáról)

Elindítható-e a mini-projekt saját felelősségre a támogatói döntést, illetve a támogatási szerződés aláírását megelőzően? Ebben az esetben elszámolhatók-e a támogatói döntést, illetve a TSz aláírását megelőző dátumú számlák?

Igen

Van-e lehetőség a támogatási szerződésben megváltoztatni a nyertes pályázat bizonyos elemeit, mint pl. a megvalósítás nyitó és záró időpontját?

Igen. Betartva azt a kritériumot, hogy a mini-projektnek szervesen kell kapcsolódnia a fizikai beruházásokhoz.

A mini-projektek költségvetésében van-e az egyes elszámolható költség- típusokra vonatkozó belső korlát? Milyen típusú nyilvánossági elemek számolhatóak el és mekkora mértékben?

Belső korlátokra vonatkozó előírásokat nem tartalmaz egyik vonatkozó útmutató sem. Az arculatra vonatkozó előírások: "A végső kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó média, elektronikus és nyomtatott megjelenésben a Címzett a főszövegben köteles feltüntetni az uniós támogatás tényét illetve, hogy mikor, melyik pályázati kiíráson, mekkora támogatást nyert el és azt mire fordítja. A kommunikáció során használt dokumentumokon (pl. meghívó, levél, összefoglaló, kiadvány, közlemény) az ÚSZT arculati elemek használata kötelező." Legalább A4 méretű papíron az ÚSZT és EU logókat ki kell helyezni a rendezvény területén.

Van-e lehetőség pl. kézműves tanfolyam mint saját "termék" elszámolására? Az ilyen típusú költségek tervezésénél a piaci ár alátámasztására alkalmas-e egy már korábban megtartott rendezvény elszámolása?

Igen, amennyiben a tevékenység kapcsolódik a projekt céljaihoz. Minden esetben a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően szükséges az elszámolni kívánt költségeket alátámasztani. (PERSZ 6.2 pont) A piaci ár alátámasztására egy már korábban megtartott rendezvény elszámolása nem elfogadható. A piaci ár igazolásának módjait a PERSZ 5.3. fejezete tartalmazza. Vásár szervezése szerepel a támogatható tevékenységek között.

Milyen szabályozás vonatkozik a jövedelemtermelő tevékenységekre?

A Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai c. dokumentum 5.7 Bevételek kezelése fejezete az irányadó jövedelemtermelő tevékenységek esetében.

A közreműködő szervezet ellenőrzi-e az elszámolható költségek elszámolható voltát, vagyis nyújt-e segítséget az önkormányzatnak az elszámolhatóság megítélésében?

A Közreműködő Szervezet az elszámolható költségek elszámolható voltát utólag, a kifizetési kérelem és a PEJ keretében ellenőrzi.

Hogyan számol el a címzett az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat a közreműködő szervezetnek? A címzett rendezvényként, illetve alkotásként továbbszámlázza a tevékenységet, vagy az önkormányzat a teljes pénzügyi elszámolást tartozik bemutatni a közreműködő szervezetnek?

A Címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a különbözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Kifizetési kérelmet a „mini-projekt” megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előlegként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását. A projekt elszámolására egyszer kerül sor. Kivételt jelent a félévesnél hosszabb projekt, amely esetében a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódva kell beszámolót készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet felé.

A Programalap keretében felmerülő költségek KSZ felé történő elszámolására vonatkozó rendelkezéseit a „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című melléklet tartalmazza, ennek megfelelően kell a Közvetítő Szervezetnek a Címzett felé közvetített támogatások összegével, valamint a Programalap működtetése során felmerülő költségeivel elszámolnia.

A Közvetítő Szervezetnek a Címzett(ek) felé közvetített támogatások összegének igazolására a saját kifizetési igényével egyidejűleg az alábbi dokumentumokat szükséges a KSZ részére benyújtania:

- Címzettel kötött támogatási szerződés;

- Szakmai teljesítésigazolás a megvalósult mini-projekttel kapcsolatban;

- Számlaösszesítő a címzetteknél felmerült költségekről (11. sz. melléklet);

- Címzett felé kifizetett támogatást igazoló bizonylat;

- Nyilatkozat a teljesítésigazolásra került költségek alátámasztottságának dokumentum alapon megtörtént ellenőrzéséről (12. sz. melléklet).